Soudní znalec Olomouc soudní odhady oceňování movitého majetku

Soudní znalec Olomouc oceňování majetku odhady

Znalecké posudky

Znalecké posudky - cenové odhady věcí movitých a technická hodnotící stanoviska z oblasti strojírenství lze poskytovat pro:
•    soudy a státní orgány (policie, armáda ČR, celní správa, finanční úřady, hasičské záchranné sbory, ministerstva školství, dopravy, kultury, zdravotnictví atp.)
•    orgány samosprávy (krajské, okresní a místní úřady)
•    společnosti, instituce a podniky
•    organizace a sdružení
•    podnikající fyzické osoby
•    občany (soukromé i úřední účely)
Jde-li o posudek podávaný v souvislosti s právním úkonem (trestní řízení, občansko-právní řízení, vyšetřování, jednání před státními orgány, apod.), je v těchto případech ze zákona oprávněn k jeho vyhotovení jen soudní znalec, jmenovaný v příslušném oboru Ministrem Spravedlnosti nebo v zastoupení předsedou Krajského soudu.

Účel použití znaleckého posudku:

•    vypořádání podílů movitého majetku při likvidaci nebo převodu firmy
•    vklad či vynětí majetku ze společnosti, prodej (ocenění znaleckým posudkem může být podmínkou pro Finanční úřad)
•    vypořádání dědictví, rozvodové řízení, manželské smlouvy
•    majetkové spory
•    změny vlastnictví (koupě, prodej, darování…)
•    posouzení výše škody (tzv. majetková újma)
•    potřeby správců konkurzní podstaty, exekutory, likvidátory
•    leasingové smlouvy (zpětný leasing)
•    hodnocení technického stavu stroje, zařízení, technologie výroby
•    řešení insolvence
Oceňování je prováděno dle platných vyhlášek . Posudky lze vyhotovit i ke zpětnému datu.

Znalecké posudky


Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů posudků, tak i z informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost znalce vyplývá ze zákona 36/1967 Sb.